CPU温度过高怎么办?
我的CPU在系统更新后老是居高不下.特别是最近.老是在75+.甚至直接关机.
想请高手来帮忙解决下.下面是我电脑的一些数据:
页面文件: C:\pagefile.sys
初始大小: 1524 MB
最大值: 3048 MB
文件大小: 1524 MB
状态: 正常
注册表
最大值: 54 MB
建议大小: 54 MB
状态: 正常
...